نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پوسترهفته سراهای دانشجویی

پوسترهفته سراهای دانشجویی


صندوق رفاه دانشجویان درراستای بهره گیری از ظرفیت هنری دانشجویان ومشارکت هر چه بیشتر آنها در حوزه اموردانشجویی  در نظر دارد طراحی پوستر هفته سراهاس دانشجویی را از طریق برگزاری مسابقه به دانشجویان واگذار نماید.

خواهشمنداست جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه برگزاری مسابقه به اموردانشجویی (سرکارخانم مرادپور)مراجعه فرمایید.