اداره تربیت بدنی

17 - مسابقات جهانی کاراته

مسابقات جهانی کاراته

آقای سجاد ذاکری نژاد به مسابقت جهانی کاراته راه یافتند